Nok, er nok!: ALDI må stoppe med deres svineri! (se billederne her)

I længere tid har vi, beboerne, i Lundtofteparken klaget over, at ALDI har et enormt svineri bag deres forretning i Lundtofteparken – nu har jeg fået nok.

På flere afdelingsmøder har vi drøftet det svineri ALDI står bag i Lundtofteparken med kvast returpant der ligger og flyder på bagsiden af butikken.

Nu har jeg personligt nok, og har sendt en klage direkte til ALDI, hvor jeg samtidig orienterer afdelingsformanden, DAB og Lyngby-Taarbæk kommune. Jeg kan og vil ikke finde mig i at en erhvervsdrivende i området sviner sådan.

Herunder kan du se hvordan svineriet ser ud den 22. november 2020 kl. 9:15.

Politik & Bestyrelse: Nej-tak til 34 meter skorsten i Lundtofte!

I øjeblikket er der en nabohøring/orientering, da Hempel har ønsket at få tilladelse til en skorsten på 34 meter opført.

I Lundtofte sker der meget byudvikling både nye domiciler til virksomheder og lejeboliger skyder op. Nu har Hempel søgt om at opfører en 34 meter høj skorsten. Det mener jeg ikke der politisk skal gives tilladelse til – dels fordi den vil være synlig fra de nærliggende boliger i villakvarteret og i Lundtofteparken.

Derudover vil det være forkasteligt hvis der gives tilladelse til det, når vi som borgere har kæmpet for at få nærtliggende byggeri ned i højden så det vil være i niveau med de højeste bygninger i Lundtofteparken.

Min anbefaling er derfor, at der ikke gives tilladelse til en skorsten på 34 meter.

Bestyrelse: Kommunalbestyrelsen godkender byggeri på “Atlas-grunden”

Kommunalbestyrelsen godkendte i dag på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde byggeriet knap 500 studieboliger på Atlas-grunden der støder op til Lundtofteparken.

Ja, jeg er tilfreds med det nuværende materiale – vi har fået højde ind mod Lundtofteparken ned fra de først planlagte 25 meter, til noget hvor vi kan se os selv med omkring 12-25 meter – en forbedring, helt klart.

Byplanudvalget har i hele processen lyttet til beboerne i Lundtofteparken, og været på afdelingsmøder for at fortælle om projektet og lytte til beboernes bekymringer og anbefalinger. Samtidig har de afkræftet nogle af de rygter der har været.

Bestyrelse: Lundtofteparkens beboere har genvalgt mig som bestyrelsesmedlem

På afdelingsmødet i Lundtofteparken i går, blev jeg genvalgt til afdelingsbestyrelsen for en to-årig periode.

Det giver mig endnu to år til at arbejde for det jeg tror på, og til at arbejde for at Lundtofteparken bliver et endnu bedre sted at bo.

Jeg vil også have fokus på vores helhedsplan, samt alle de byggearbejder der sker rundt om.

Tak til beboerne for tilliden

Letbanen: Hvad blev der af parkeringspladser ved endestationen?

På et borgermøde arrangeret af Lyngby-Taarbæk Kommune og Letbaneselskabet havde borgerne mulighed for at komme og stille spørgsmål.

Et af de emner vi som afdelingsbestyrelse tit drøfter inden afdelingsmødet er: Parkeringspladser. Det emne vil også blive en fast del af drøftelserne i forbindelse med det nye letbane-forbindelse der skal stå færdig i 2025.

Letbanens endestation vil blive nabo til Lundtofteparken, derfor er det også en bekymring blandt os der bor i området, at man ikke har taget højde for de manglende parkeringspladser i projektet – for hvor skal pendlerne så parkere?

Svaret fra kommunen var ret klart: “Letbanen er ikke baseret på pendlere” – WHAT!?!? Inderst inde håber jeg det var en forkert formulering af svaret.

Ihvertfald blev spørgsmålet også stillet til formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, der heller ikke havde en løsning på vores henvendelse “..der mangler et flertal” 

Det samme spørgsmål blev stillet til Søren P. Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen, der fortalte at det var korrekt der ikke allerde nu var indgået aftale om parkeringsforhold.

Nu er det så blot at jeg spørger: Hvem sikrer at der kommer parkeringspladser til pendlerne der allerede i dag optager Lundtofteparkens parkeringspladser?

Jeg vil både som beboer og bestyrelsesmedlem bide mig fast i vores kommunalpolitikere så vi sikrer, at der kommer parkeringsforhold til pendlerne, så vi beboere kan beholde vores egne pladser.
Julehilsen: Glædelig jul og godt nytår – vi ses i 2019

Det gamle år, 2018, er ved at være slut og det er nu tid til at gøre status på året og gøre klar til det nye år.

2018 har budt på nye oplevelser, nye opgaver og nye tiltag i min hverdag for ligesom så mange andre, har jeg haft et år med udfordring – både gode og de lidt mere ligegyldige.

I starten af året startede jeg mit nye bestyrelseshverv hos Villum Kann Rasmussen-kollegiet på DTU – ikke fordi der er det store arbejde med det, for det fungerer ret fornuftigt.

I det forløbne år har jeg også været aktiv i Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk qua min post som bestyrelsesmedlem og mit virke med at administrere hjemmeside og sociale medier, og arbejdet bliver mere og mere meningsfyldt jo mere man får sat sig ind i tingene og blandet sig i kommunens politik – og det er der stor mulighed for på gruppemøderne.

Året bød også på arbejdsmæssige udfordringer i Hovedstadens Beredskab, arbejdet med at få lavet en process for lønafstemningen kom for alvor igang, og der blev afstemt hver måned. I løbet af det sene forår skulle jeg til at tænke på fremtiden, for det lå i kortene at min tidsbegrænsede ansættelse til udgangen af august 2018 kom nærmere, og da der ikke umiddelbart i starten af august forelå en afklaring om en evt. forlængelse eller fastansættelse valgte jeg, at meddele min chef at jeg ikke kunne se mig selv fortsætte i beredskabet – hvilket også skyldtes personaleforhold, som jeg ikke vil komme yderligere ind på.  Jeg takker dog for det gode år jeg havde i beredskabet.

Det var også året, hvor jeg blev genvalgt til bestyrelsen i Lundtofteparken efter et noget mudderet valg på afdelingsmødet. Jeg, og den øvrige afdelingsbestyrelse, vil dog fortsætte det gode arbejde som i det forgangne år. Arbejdet bliver ikke mindre, da vi i de kommende år kan forvente en ankomst af Letbanen og det arbejde det medfører, arbejdet med at bygge på tracéet og planerne om at bygge på den gamle “atlas”-grund.

Igen i 2018 var jeg med på Boligorgnisationen SAMVIRKE’s årlige pensionist-tur til Bornholm – endnu engang var det en succes, og derfor glæder det mig også at jeg får lov til at stå for turen i 2019. Husk at du kan læse mere om turen her: pensionist-tur.dk

Endeligt fik jeg kørekortet til D (stor bus) og D-EP (erhvervskørekort) efter knap 8 uger på UCplus, og nu kan jeg nu kører turistbus og rutebus. Hvad det skal bruges til ved jeg ikke helt endnu, men det er ikke udelukket at jeg i nogle år vil køre rutebus i Movia’s dækningsområde.

Bestyrelse: Lundtofteparkens beboere har genvalgt mig som bestyrelsesmedlem
Efter et år i afdelingsbestyrelsen hvor jeg blev opgraderet fra suppleant til ordinært medlem, da et medlem valgte at trække sig, har afdelingens beboere valgt mig for foreløbigt et år. På trods af at jeg ikke kunne deltage på afdelingsmødet i dag (tirsdag den 6. november 2018) pga. kursusaktivitet, har afdelingens beboere valgt mig ind på den ledige bestyrelsespost i denne omgang for en et årig periode (posten er ekstraordinært på valg)  I den kommende periode vil jeg fortsat have fuld fokus på blandt andet: byggerier omkring Lundtofteparken, helhedsplan for Lundtofteparken samt at lytte til de beboere der har holdninger til det arbejde jeg som bestyrelsesmedlem skal udføre – jeg er til for dem. Jeg takker for valget.
NEJ! Lundtofte Borgerforening har ingen indflydelse i Lundtofteparken
Lundtofte Borgerforening inviterer til borgermøde. I indkaldelse gives der udtryk for at man vil diskutere Lundtofteparken – forskellige emner tages op, men det er udelukkende beboerne der bestemmer hvordan de ønsker området ser ud. Som beboer i Lundtofteparken er det dejligt andre har interesse for det sted jeg bor, jeg ville bare ønske mig, at man interesserede sig lidt mere om de ting man kan ændre som borgerforening. I en ny invitation til et borgermøde, vil man diskutere følgende forhold om Lundtofteparken:
  • Trafik Bilfri zone Tydeligere stiforløb Sikrede stier p-løsninger Letbanen – station og adgang
 
  • Bebyggelse Ingen fortætning Fredning af LP Ingen trafikskabende byggeri Harmoni med omgivelserne Underjordisk parkering
 
  • Grønt og fritid Grøn sammenhæng til landsbyen Grønne mødesteder Have til stuelejlighederne Fælleshaver Legepladser renovering/opgradering Boldbaner renovering/opgradering Beskytte gl. træer og randbevoksning
 
  • Kultur og kunst Gavlmalerier Farver Skulpturer Æstetik
Jeg vil tillade mig, at spørge om landsbyen deltager i betalingen af de mange forslag de har til ændringer af Lundtofteparken – eller om vi som bor her skal betale alle deres ønsker?
Bestyrelse: Byggeprojektet på ATLAS-grunden blev præsenteret for afdelingsbestyrelsen
Som medlem af afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken deltog jeg den 28. september 2018 i et orienteringsmøde med afdelingsbestyrelsen, forvaltningen, medlemmer af kommunalbestyrelsen samt PensionDanmark. Det er ingen hemmelighed, at der arbejdes på at få bygget på den gamle ATLAS-grund og tidligere har det været demonstreret hvordan det planlagte projekt ville skygge og komme til at virke som en mur ind til Lundtofteparken idet man ønskede at bygge i optil 28 meters højde – de planer er nu skrinlagt. Jeg vil kæmpe imod bebyggelser på grunden der vil få højde på 28 meter, derfor glæder det mig også at det projekt vi fik fremlagt idag er blevet væsentligt lavere – boligerne vil blive maksimalt 17,3 meter højt – kontorbygningen skal der stadig arbejdes på, men det vender jeg tilbage til! I det tidligere projekt lagde man op til at det skulle være nogle ”boligblokke”, men det nye projekt bliver nogle mindre klynger på maksimalt 17,3 meter i højden, og faktisk har jeg ikke noget dårligt at sige om den del af byggeriet – og det tror jeg bestyrelsen er ret enige om. MEN – og det kommer vi ikke udenom! Det planlagte kontorbyggeri VIL BLIVE FOR HØJT! Jeg mener ikke at vi kan være tjent med 27,5 meter højt byggeri, og det vil jeg gøre mit – både som beboer og beboervalgt demokrat – til, at få ændret sammen med den øvrige bestyrelse. Det er dog vigtigt her at sige PensionDanmark lagde op til flere senarier hvor der vil komme flere boliger i stedet for kontorbygningen – de vil naturligvis få samme højde som de andre planlagte bygninger. På mødet gjorde bestyrelsen det ret klart, at der SKAL være et orienteringsmøde med beboerne inden årets udløb – det vil formentlig blive i forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde i november 2018, og det var alle parter enige om var en god idé. Når kommunalbestyrelsen og bygherren mener vi er deres tætteste ”nabo”, så må de også have en særlig interesse i at hører hvad vi som naboer mener. Her til slut hvis jeg gerne sige ”Tak” til forvaltningen, kommunalbestyrelsen og bygherren for en meget fyldestgørende orientering.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.